Page 49 - October 2020
P. 49

Pejzaż z żółtą czapką
                         otwierasz okno i masz to, na co nie zasłużyłeś;
                                     drzewo z płonącą czupryną
                     i kojącym, mgielnym okładem na zbolałych gałęziach,
                 słońce, namalowane na podobraziu nieba jesienną akwarelą


                                  jest wszystko, jak być powinno,
                 nawet york sąsiada podnosi nogę przy cudzym samochodzie


                           dzieciak w żółtej czapce, a drugi w zielonej,

                             kotka szylkretowa w porudziałej trawie,
                              należą do ciebie przez tę krótką chwilę


                   potem…potem zmienia się światło, ziemia się przetacza,
                             opada mgła na yorka, czapki, kot kuleje


                            drzewa gasną, jak gdyby bardzo obrażone


                                           zamykasz okno-
                          nic się nie należy, żadna jesień, dzień siódmy
                                         ani bułka z masłem
       Landscape with a yellow cap
        you open the window and you get what you’ve not deserved;
        a tree with burning hair
        and a soothing, misty wrap on aching branches,
        the sun, painted on the background of the sky with autumn watercolors

        everything is as it should be,
        even a neighbor's dog lifts its leg by someone else'scar
        a kid in a yellow hat and another in a green one,
        a tricolor cat in the rusty grass,
        they belong to you for this brief moment
        then ... then the light changes, the earth rolls over,
        the fog falls on the terrier, caps, the cat is limping
        trees die off as if very upset
        you close the window-
        nothing is due, no autumn, the seventh day
        nor a roll and butter.
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54